Tito’s bunker

TITO’S BUNKER

 

Behind a seemingly ordinary house along the river Neretva outside of  Konjic lies a nuclear shelter, hidden right in the mountain.

The nuclear shelter, known as ARK (Atomic War Command) D-0 was a well-kept secret for decades. The construction was built in complete secrecy over the course of  26 years – between 1953 and 1979. In the event of a nuclear strike, the shelter could accommodate Tito and 350 of the most important political and military persons in the country, and give them protection from a nuclear strike of  25 kilotons, while offering optimal life and work conditions by maintaining the constant air temperature of  21 to 23 Celsius degrees and relative air humidity of 50 to 60 promiles. It took a lot of money to built something like this, about 4,6 billion US dollars.  But it also took a lot of lifes according to the testimonies of some of the workers. All of the workers were blindfolded when being transported to the building site, only being allowed to remove it once inside. When the construction was finished, only 16 people knew of the bunker’s existence - three generals and 13 soldiers serving the facility. All of them had taken an oath to preserve the secret location.

The object is built in a horseshoe shape, and occupies a space of approximately 6.400 square meters , with its lowest point at 280 meters below ground. It is made up of 12 connected blocks in which one may find residential areas, conference rooms, offices, strategic planning rooms, and other areas. The object is divided into 3 major parts: 1. Outer area - it is above ground, which consists of 3 buildings resembling weekend cottages to provide camouflage for the three entrances into the object 2. Tunnels - which connect the outer and the protected part of the object. and which aim to amortize the nuclear strike 3. Protected area of the object - where 21 systems were built to technically maintain the object.

Since 2011, “Tito’s bunker” is a home to the first exhibition of contemporary art biennial project “Biennial D-0 ARK” and from that year the object opened its doors to visits from all around the world.The goal of the Project is to transform a site still officially under military control into a prestigious regional cultural institution and to preserve cultural heritage and a historical structure. The four biennials that took place since 2011 resulted in creating a collection at “Tito’s bunker” that consists of 131 artworks created by 107 artists from 32 countries. The experts claim that this collection is the best collection of contemporary art in the South-East Europe region, with an estimate value of 8 million euros.

In June 2014 “Tito’s bunker” has been declared a national heritage monument and placed on the list of protected Cultural and Historical Monuments of Bosnia and Herzegovina by the Commission to Preserve National Monuments of B&H, which confirmed its historical value.

 

TITOV BUNKER

 

Iza naizgled obične kuće uz rijeku Neretvu, izvan Konjica, nalazi se atomsko sklonište, skriveno u planinama.

Nuklearno sklonište, poznato kao ARK – (Atomska Ratna Komanda) D – 0 bilo je dobro čuvana tajna desetljećima. Konstrukcija je građena u apsolutnoj tajnosti u periodu od 26 godina, između 1953.  i 1979. godine. U slučaju nuklearnog napada sklonište je moglo primiti Tita i 350 najvažnijih političara i vojnih lica u državi, i pružiti im zaštitu od nuklearnog udara jačine 25 kilotona, uz optimalne uslove za život i rad održavanjem temperature između 21 i 23 stepena Celzijusa, kao i vlage između 50 i 60 promila. Trebalo je mnogo novca da bi se izgradilo nešto ovakvo, oko 4,6 bilona US dolara.  Ali osim toga, trebalo je i mnogo života sudeći po svjedočenjima nekih od radnika. Svi radnici su imali povez na očima za vrijme transporta do mjesta gradnje i bilo im je dozvoljeno da skinu povez sa očiju tek kada bi bili unutra. Kada je završena gradnja, samo je 16 osoba znalo za postojanje bunkera – 3 generala i 13 vojnika koji su služili u skloništu. Svi oni su položili zakletvu da će čuvati tajnu lokaciju.

Objekat je izgrađen u obliku potkovice i prostire se na približno 6.400 merata kvadratnih, sa najnižom tačkom 280 metara ispod zemlje. Sačinjen je od 12 povezanih blokova u kojima možete pronaći stambene prostore, sobe za konferencije, kancelarije, prostorije za strateško planiranje i drugo. Objekat je podijeljen na tri velika dijela. 1. Vanjski prostor – iznad zemlje, a koji se sastoji od 3 zgrade koje podsjećaju na vikendice kako bi obezbijedile kamuflažu za tri ulaza u objekat. 2. Tuneli – koji povezuju vanjski i zaštićeni dio objekta, a koji imaju za cilj amortizaciju nuklearnog napada. 3.  Zaštićeni dio objekta – gdje je 21 sistem izgrađen kako bi  tehnički održavali objekat.

Od 2011. godine Titov bunker je dom  bijenalnog projekta savremene umjetnosti Bijenale D – 0 ARK, i od te godine objekat je otvorio svoja vrata za posjete iz cijeloga svijeta. Cilj Projekta je bio da trasnsofrmiše mjesto koje je još uvijek pod vojnom kontrolom u prestižnu regionalnu kulturnu instituciju i da sačuva kulturno naslijeđe i hisotorijsku strukturu. Četiri bijenala koja su se održala od 2011. godine rezultirala su stvaranjem kolekcije u Titovom bunkeru,  koja se sastoji od 131 umjetničkog djela, izradjena od 107 umjetnika iz 32 države.  Stručnjaci tvrde da je ova kolekcija savremene umjetnosti najbolja kolekcija takve vrste u Jugoistočnoj Evropi, sa procijenjenom vrijednosti na 8 miliona eura.

 

U junu 2014. godine, Titov bunker proglašen je spomenikom nacionalne baštine i stavljen je na listu zaštićenih kulturnih i historijskih spomenika Bosne i Hercegovine, od strane Komisije za očuvanje kulturnih i historijskih spomenika BiH, što je potvrdilo njegovu historijsku vrijednost. 

 

You should come to our office half an hour before the time of the visit to Tito’s bunker, in oreder to get the necessary information from you.

Trebali biste doći u naš ured pola sata prije planirane posjete Titovom bunkeru, kako bismo od Vas dobili potrebne informacije.

 

RESERVATION IS REQUIRED /REZERVACIJA JE POTREBNA

 VISIT   TIMETABLE / VRIJEME POSJETA

EVERY  DAY / SVAKI DAN

10:00  -  12:00  -  14:00

CONTACT / KONTAKT

+ 387 61 474 507

E-mail:

 titovbunkerkonjic@gmail.com

 see map (GPS: 43.651314, 17.961528)

 

 

Booking / Tito's bunker


CJENOVNIK/PRICE LIST:
ADULTS/ODRASLI 10,50 €

PUPILS AND STUDENTS/UČENICI I STUDENTI 5,50 €

For children under 12 years of age the entrance is free./Za djecu do 12 godina ulaz je besplatan.
For larger groups, 15 and more persons, we can organize a visit at any time from 09:00 to 17:00./
Za veće grupe, 15 i više osoba, možemo organizovati posjetu u bilo kojem terminu od 09:00 do
17:00 sati.